Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Hide details for Tháng: 10Tháng: 10
3330/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về xây dựng, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn
3329/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về hỗ trợ kinh phí, quyền lợi và trách nhiệm của người
được cử đi đào tạo bác sỹ theo địa chỉ giai đoạn 2009-2017 và đào tạo cán bộ
trình độ cao giai đoạn 2009 - 2015
3011/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các
trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
20/NQ-HĐND V/v vay và hoàn trả vốn vay để thực hiện dự án khu dân cư thị trấn Yến Lạc,
huyện Na Rì
19/2009/NQ-HĐND V/v đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh độ dài một số đường thuộc
địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
18/2009/NQ-HĐND V/v quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên
thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng