Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
4040/2009/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn
2009-2015, định hướng đến năm 2020
4000/QĐ-UBND V/v ban hành bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3951/QĐ-UBND V/v quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để đóng bảo hiểm y tế cho học
sinh, sinh viên và các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo
3799/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định một số chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi
nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa 500 giường tỉnh Bắc
Kạn (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)
3726/QĐ-UBND V/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh
tra tỉnh
3711/QĐ-UBND V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009 để tính thuế
nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2010
17/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, xử lý vi phạm trật tự
xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
16/2009/CT-UBND V/v đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng