Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
619/QĐ-UBND V/v quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ du canh, du cư khi thực hiện định
canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho
đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010
543/2009/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định thời gian mở, đóng cửa của đại lý Internet trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
517/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
453/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao
và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn
449/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
447/QĐ-BCĐ V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian
lận thương mại tỉnh Bắc Kạn
05/CT-UBND V/v tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức tốt việc ôn thi kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
04/CT-UBND V/v tăng cường thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách
nhằm ngăn chặn suy giảm sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm
bảo an sinh xã hội
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng