Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
900/QĐ-UBND V/v ban hành giá kinh doanh nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát
nước Bắc Kạn
884/2009/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế Cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
863/QĐ-UBND V/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy
của Sở Xây dựng
862/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg
ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
857/QĐ-UBND V/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy
của Ban Dân tộc
827/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư
xây dựng trên địa bàn tỉnh


810/2009/QĐ-UBND V/v ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
750/2009/QĐ-UBND V/v Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai
áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
716/QĐ-UBND V/v phân bổ vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu
số ĐBKK theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2009
703/2009/QĐ-UBND Ban hành Qui chế phối hợp quản lý thuế theo phương pháp ấn định thuế đối với cơ
sở khai thác tài nguyên khoáng sản quí hiếm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
07/2009/CT-UBND V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng
sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
06/CT-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản giải ngân vốn đầu tư XDCB bằng nguồn vốn
ngân sách nhà nước
01/2009/NQ-HĐND V/v bổ sung cơ quan tổ chức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng