Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05

913/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành
chính năm 2009
912/QĐ-UBND V/v phê duyệt mức chi và đối tượng chi kinh phí bảo vệ rừng, kinh phí chuyển
giao khoa học công nghệ và khuyến lâm Dự án trồng mới 5 triệu ha năm 2009 tỉnh
Bắc Kạn
1123/2009/QĐ-UBND V/v ban hành mức bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1042/2009/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung bản “Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các
cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố
trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo
Quyết định số 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
09/CT-UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A/H1N1 và dịch bệnh gia súc, gia
cầm trên địa bàn tỉnh
08/CT-UBND V/v tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng