Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Hide details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
3060/QĐ-UBND V/v ban hành quy định hình thức công khai, thời điểm báo cáo tình hình thực
hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý và sử dụng tài sản nhà nước trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
2840/QĐ-UBND V/v sửa đổi Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 về quy định mức thu phí
bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2808/QĐ-UBND V/v quy định mức hỗ trợ trồng rừng tại huyện Ba Bể và Pác Nặm theo Nghị quyết
30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
2807/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về loài cây mục đích và biện pháp cải tạo rừng tự nhiên
nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2735/QĐ-UBND V/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy
của Sở Tài nguyên và Môi trường
2721/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng
đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15/2009/CT-UBND V/v tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà
nước trên địa bàn tỉnh
14/2009/CT-UBND V/v tăng cường rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung chính sách dân số, gia đình
và trẻ em vào các bản Hương ước, Quy ước
13/2009/CT-UBND V/v triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng