Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
24/2008/QĐ-UBND V/v quy định mức chi tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí
do ngân sách tỉnh Bắc Kạn cấp
249/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí được miễn theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg
ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ
225/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ
bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
223/2008/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
128/QĐ-UBND V/v quy định mức chi bồi dưỡng cho các lực lượng cán bộ thanh tra giao thông
trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng
công an và thanh tra giao thông vận tải
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng