Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
2773/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
2688/QĐ-UBND V/v ban hành bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2684/QĐ-UBND V/v quy định giá thóc làm căn cứ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, tính thuế
nhà đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2009
2637/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
21/2008/NQ-HĐND V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm của quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến
khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020 quy định
tại Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 29/10/2007 của HĐND tỉnh Bắc Kạn
06/CT-UBND V/v chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009
Show details for Năm 2007Năm 2007


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng