Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Hide details for Tháng: 02Tháng: 02
340/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 2612/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của
UBND tỉnh về điều chỉnh mức thu thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
327/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà
nước
312/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên
ngành - tỉnh Bắc Kạn
01/2008/CT-UBND Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2008
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng