Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
553/QĐ-UBND V/v Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình cho cấp huyện, xã thuộc tỉnh
Bắc Kạn
518/QĐ-UBND V/v quy định về số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn cấp huyện
509/QĐ-UBND V/v quy định thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng giáo dục quốc phòng -
an ninh cấp tỉnh, cấp huyện và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã kiêm nhiệm vụ
giáo dục quốc phòng - an ninh. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thường
trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp tỉnh, cấp huyện
02/CT-UBND V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở
người
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng