Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
779/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm
ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
648/QĐ-UBND V/v quy định đơn giá trợ cước vận chuyển mặt hàng dầu hỏa và muối iốt năm 2008
617/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
03/2008/NQ-HĐND V/v Quy định tổ chức và mức phụ cấp các chức danh bảo vệ dân phố theo nghị định
số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ
02/2008/NQ-HĐND V/v bãi bỏ lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu; quy định mức thu và tỷ lệ trích
để lại lệ phí đăng ký cư trú
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng