Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
1115/QĐ-UBND V/v ban hành quy định tạm thời đơn giá bồi thường vật nuôi (nuôi trồng thủy
sản) khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1110/QĐ-UBND V/v bổ sung đơn giá đất ở huyện Ngân Sơn năm 2008
1069/QĐ-UBND V/v ban hành đơn giá bồi thường nhà sàn, nhà gỗ khi nhà nước thu hồi đất để xây
dựng dự án khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn I.
1021/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và
lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1002/QĐ-UBND V/v tịch thu sung công quỹ nhà nước phương tiện giao thông vi phạm hành chính
trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
04/2008/CT-UBND V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2007Năm 2007


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng