Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
1325/2008/QĐ-UBND V/v ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia
đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1291/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng
Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn
09/2008/NQ-HĐND Về việc bổ sung khoản 1 Điều 2, Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 22/4/2008
của HĐND tỉnh về quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng