Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Hide details for Tháng: 10Tháng: 10
2096/2007/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 936/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại
phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2017/QĐ-UBND V/v bổ sung nội dung mức chi tạm thời thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc
nghiệm , tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc kạn
1988/QĐ-UBND V/v uỷ quyền cho Sở Tài chính tổng hợp và lập các thủ tục chi chuyển nguồn ngân
sách tỉnh hàng năm
18/2007/NQ-HĐND V/v quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn
2007 - 2010, định hướng đến năm 2020
17/2007/NQ-HĐND V/v ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ
nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của tỉnh Bắc Kạn
16/2007/NQ-HĐND Về việc huỷ bỏ, thay thế nội dung điểm 1 mục V phần I nghị quyết số
08/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của HĐND tỉnh khoá VII về sửa đổi, bổ sung quy
định mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
15/2007/NQ-HĐND Về việc sửa đổi điểm 1, mục II, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa
phương cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2007 của tỉnh Bắc Kạn
ban hành kèm theo nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 15/8/2006 của HĐND tỉnh
Show details for Tháng: 11Tháng: 11


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng