Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Hide details for Tháng: 11Tháng: 11
2316/2007/QĐ-UBND V/v ban hành bổ sung đơn giá chi tiết bồi thường chuồng trại chăn nuôi gia súc,
gia cầm và vật kiến trúc khác khi Nhà nước thu hội đất trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
2264/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ Quyết định số 2381/QĐ-UB ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn
2210/2007/QĐ-UBND V/v sửa đổi điểm I, mục II, định mức phân bổ chi ngân sách địa phương cho thời
kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm ngân sách 2007 của tỉnh Bắc Kạn
2209/2007/QĐ-UBND V/v hủy bỏ, thay thế nội dung phần II, mục A, Điều 1 Quyết định số 936/2007/QĐ-
UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu và tỷ lệ trích để
lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2208/2007/QĐ-UBND V/v ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ
nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của tỉnh Bắc Kạn
18/2007/CT-UBND V/v việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà
nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng