Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
30/2007/NQ-HĐND V/v quy định mức chi tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí
do ngân sách tỉnh Bắc Kạn cấp
29/2007/NQ-HĐND V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 tỉnh Bắc Kạn
28/2007/NQ-HĐND V/v phê duyệt kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Kạn
27/2007/NQ-HĐND Về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm
2008
26/2007/NQ-HĐND Về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008
2612/2007/QĐ-UBND V/v điều chỉnh mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng