Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Hide details for Tháng: 02Tháng: 02
264/2007/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 -
2010
227/2007/QĐ-UBND V/v ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
215/2007/QĐ-UBND V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
03/2007/CT-UBND Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2007
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng