Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
489/QĐ-UBND V/v phê duyệt định mức chi phí cho một buổi chiếu phim nhựa vùng cao trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
485/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách
miền núi năm 2007
457/QĐ-UBND V/v quy định tạm thời chế độ luyện tập, thi đấu thể dục thể thao của ngành giáo
dục và đào tạo
423/QĐ-UBND V/v phân loại đường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để xác định giá cước vận tải năm
2007
324/2007/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL
323/2007/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh
Bắc Kạn
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng