Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
640/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai nghiện trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2006 - 2010
615/2007/QĐ-UBND V/v phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
565/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bắc Kạn
554/QĐ-UBND V/v phê duyệt hạn mức và giao chỉ tiêu khai thác gỗ, lâm sản năm 2007
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng