Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
765/2007/QĐ-UBND V/v ban hành đơn giá chi tiết bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
757/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn
756/2007/QĐ-UBND V/v thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006
- 2010
755/QĐ-UBND V/v thực hiện hỗ trợ cho học viên học bổ túc Trung học cơ sở để duy trì phổ cập
giáo dục Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
08/CT-UBND V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm
08/2007/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung, quy định khung mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại
phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
07/2007/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 19/2005/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ hỗ trợ tiền ăn cho kỳ họp
Hội đồng nhân dân; hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm của Uỷ ban nhân dân
các cấp
07/2007/CT-UBND V/v tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cuộc Tổng điều tra cơ sở
kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
06/CT-UBND V/v tăng cường chỉ đạo, triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2007 và thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học
2007-2008 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
06/2007/NQ-HĐND V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm
(2006 - 2010) của tỉnh Bắc Kạn
05/2007/NQ-HĐND V/v thông qua kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn
05/2007/CT-UBND Về thực hiện đợt cao điểm Thi hành án dân sự năm 2007
04/2007/NQ-HĐND V/v hỗ trợ kinh phí cho học viên học bổ túc THCS để duy trì phổ cập THCS tỉnh
Bắc Kạn


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng