Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
966/2007/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
958/QĐ-UBND V/v bổ sung điều 1 Quyết định số: 862/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 của UBND tỉnh về
quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp,
bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và bổ túc THPT.
936/2007/QĐ-UBND V/v ban hành mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
878/QĐ-UBND V/v quy định mức chi một số nội dung cho công tác phổ cập giáo dục giai đoạn
2006 - 2010, của tỉnh Bắc Kạn
862/QĐ-UBND V/v quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt
nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và bổ túc THPT
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2006Năm 2006


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng