Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
14/2007/NQ-HĐND Về việc huỷ bỏ nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND về phụ thu đối với hoạt động khai
thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14/2007/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
13/2007/NQ-HĐND V/v thành lập phòng Dân tộc và Tôn giáo cấp huyện
13/2007/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
12/2007/NQ-HĐND Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các Hội nghị đối với
các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bắc Kạn
12/2007/CT-UBND V/v triển khai thực hiện thẩm quyền của Công an xã trong công tác kiểm tra, xử
lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ
1266/2007/QĐ-UBND V/v ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1216/2007/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung khoản 4.5 điểm 4 mục III Đề án phát triển chăn nuôi trâu,
bò tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3423/QĐ-
UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án phát triển
chăn nuôi trâu, bò tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010)
11/2007/NQ-HĐND V/v nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển Kinh tế - xã hội, An ninh - quốc
phòng 6 tháng cuối năm 2007
11/2007/CT-UBND V/v tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú
10/2007/CT-UBND V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng