Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
17/2007/CT-UBND V/v thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2007 - 2008
16/2007/CT-UBND V/v nâng cao chất lượng và hiệu quả của hương ước, quy ước ở thôn, bản, tổ dân
phố
15/2007/CT-UBND V/v nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn
bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
1509/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung đơn giá đất ở trên địa bàn thị xã Bắc Kạn năm 2007
1464/2007/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với
các Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
1443/QĐ-UBND V/v quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô
1397/QĐ-UBND V/v phê duyệt định mức chi phí đặc thù thu hồi tang vật phi phạm hành chính
(gỗ) về nơi thu giữ
1374/2007/QĐ-UBND V/v ban hành mức thu và tỷ lệ trích để lại phí chợ Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn
1356/QĐ-UBND V/v quy định tạm thời về nội dung, mức chi công tác quản lý tài chính thực hiện
xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
1306/2007/QĐ-UBND V/v ban hành quy định thời gian phục vụ công tác đối với công chức, viên chức
sau khi được tuyển dụng, đào tạo


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng