Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
1727/2007/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Quyền tác giả, quyền liên quan trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1721/2007/QĐ-UBND V/v ban hành “Quy định mức thưởng vật chất đối với vận động viên lập thành tích
cao tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao cấp
tỉnh”
1720/QĐ-UBND V/v quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
1697/QĐ-UBND V/v kiểm tra, đình chỉ lưu hành đối với xe ô tô đã hết niên hạn sử dụng và thu
hồi giấy phép lái xe ô tô của lái xe ô tô nghiện ma tuý
1669/2007/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về
Quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn
1628/2007/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng