Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Hide details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Hide details for Tháng: 11Tháng: 11
2385/QĐ-UBND V/v Ban hành bổ sung giá đất ở năm 2006 trên đia bàn tỉnh Bắc Kạn
2337/2006/QĐ-UBND Quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng xã hội tại Trung tâm Điều dưỡng người
có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn
2309/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành giá tính thuế tại nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
18/2006/NQ-HĐND Về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số: 15/2005/NQ-HĐND về việc
quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
15/2006/CT-UBND V/v tăng cường quản lý thu Ngân sách nhà nước
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng