Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Hide details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
2710/QĐ-UBND V/v Quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
26/2006/NQ-HĐND Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2007
2650/QĐ-UBND V/v Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ xã, thôn, lực lượng dân quân tự vệ tham gia
kiểm tra, truy quét xử lý, ngăn chặn chặt phá, khai thác rừng trái phép trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2648/2006/QĐ-UBND V/v chỉnh sửa, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2028/2005/QĐ- UBND ngày 09/6/2005
của UBND tỉnh về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh
hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2646/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định thực hiện một số chế độ chính sách đối với lực lượng dân
quân tự vệ ở địa phương


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng