Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Hide details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
549/QĐ-UBND V/v Quy định mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách năm 2006
484/QĐ-UBND V/v Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc
Kạn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
478/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành bảng giá cây cối, hoa màu dùng trong công tác bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
475/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định trình tự thủ tục hành chính trong việc quản lý nhà nước
về đất đai đối với các tổ chức trong nước để phục vụ xây dựng cơ bản và phát
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
05/2006/CT-UBND V/v triển khai tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường
phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm A (H5N1) ở người
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng