Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Hide details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
846/2006/QĐ-UBND V/v Tổ chức thực hiện, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
(2006-2010) tỉnh Bắc Kạn
838/2006/QĐ-UBND V/v Quy định mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật
837/2006/QĐ-UBND V/v Bố trí cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số
121/2003/NĐ-CP đối với chức danh Phó chỉ huy trưởng Quân sự và cán bộ phụ trách
Đài truyền thanh
737/QĐ-UBND Về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý tự nguyện
chữa trị, cai nghiện tại trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh
Bắc Kạn
728/QĐ-UBND V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2006 tỉnh Bắc Kạn
709/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định về phụ thu đối với hoạt động khai thác khoán sản năm 2006
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
682/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
675/2006/QĐ-UBND V/v Quy định tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất khi tính tiền thuê đất, ký
hợp đồng thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
674/QĐ-UBND V/v Quy định mức kinh phí đảm bảo công tác phổ biến giáo dục pháp luật
608/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định về phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản năm
2006 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
07/2006/CT-UBND V/v Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy, tổ chức hội thao nghiệp vụ
phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy
06/2006/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác
rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
04/2006/NQ-HĐND Về việc quy định mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra văn bản quy
phạm pháp luật


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng