Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Hide details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
939/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh Bắc
Kạn
914/QĐ-UBND V/v Phê duyệt hạn mức và giao chỉ tiêu khai thác gỗ, lâm sản năm 2006
897/QĐ-UBND V/v Phân loại đường năm 2006 của tỉnh Bắc Kạn
890/2006/QĐ-UBND V/v Sửa đổi bổ sung mức thu và tỷ lệ trích để lại một số loại phí trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
883/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo
dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã,
phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn
865/2006/QĐ-UBND V/v Quy định mức thu và sử dụng học phí học sinh mầm non, phí dự thi, dự tuyển,
lệ phí thi tốt nghiệp nghề phổ thông đốivới cơ sở giáo dục và đào tạo công lập
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1035/QĐ-UBND V/v Quy định giá thuế nhà đất tỉnh Bắc Kạn năm 2006 theo giá thóc thuế sử dụng
đất nông nghiệp
1002/2006/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế vận hành hệ thống thông tin điện tử Tổng hợp Kinh tế xã
hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng