Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Hide details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
1470/QĐ-UBND V/v Quy định mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1447/2006/QĐ-UBND V/v Quy định chế độ dinh dưỡng và mức kinh phí hỗ trợ dinh dưỡng đối với vận
động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Kạn
1434/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch lở mồm
long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1433/2006/QĐ-UBND V/v Quy định lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11/2006/CT-UBND V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2007
10/2006/NQ-HĐND Về quy định lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
09/2006/NQ-HĐND Về đánh giá kết quả công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn
2000 - 2005 tỉnh Bắc Kạn
08/2006/NQ-HĐND Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển Kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng
- an ninh 6 tháng cuối năm 2006
07/2006/NQ-HĐND Về quy định chế độ dinh dưỡng và mức kinh phí hỗ trợ dinh dưỡng đối với vận
động viên, huấn luyện viên thể thao Bắc Kạn
Show details for Tháng: 08Tháng: 08


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng