Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Hide details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
1726/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương cho thời kỳ ổn định ngân
sách mới bắt đầu từ năm ngân sách 2007 của tỉnh Bắc Kạn
1721/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng tỉnh Bắc Kạn
1720/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt tỉnh Bắc Kạn
1719/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn
1718/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bắc Kạn
15/2006/NQ-HĐND Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa
phương của tỉnh Bắc Kạn
14/2006/NQ-HĐND Về việc quy định tỷ giá phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các
cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Kạn thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu
từ năm 2007
12/2006/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005
12/2006/CT-UBND V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống dịch cúm gia cầm
và cúm A (H5N1) ở người


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng