Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
60/QĐ-UB V/v Ban hành quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với
các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
58/2005/QĐ-UB V/v Ban hành một số cơ chế, chính sách đối với việc cấp đất tái định cư khu vực
nội thị thị xã Bắc Kạn
49/2005/QĐ-UB V/v Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TU ngày
05/10/2004 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thị xã Bắc Kạn
đến năm 2010
33/2005/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ
tỉnh Bắc Kạn
29/2005/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động khoa
học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
196/2005/QĐ-UB V/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thị xã Bắc Kạn - tỉnh Bắc
Kạn
17/2005/QĐ-UB V/v Phê duyệt chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2005
03/2005/CT-UB V/v Chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch thị xã Bắc Kạn
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng