Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Hide details for Tháng: 10Tháng: 10
2436/2005/QĐ-UBND V/v Ban hành "Quy định tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo cơ chế "một cửa" tại Sở
Nội vụ"
2381/QĐ-UBND V/v Quy định sử dụng xi măng để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
2377/QĐ-UBND V/v Quy định mức phân bổ dự toán chi Quản lý hành chính nhà nước, đoàn thể đối
với công chức dự bị của các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể, UBND các huyện, thị
xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời kỳ ổn định ngân sách 2004 - 2006
2376/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống số
đề trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14/2005/CT-UBND V/v tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn - vệ sinh lao động trong
sản xuất nông nghiệp
Show details for Tháng: 11Tháng: 11


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng