Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Hide details for Tháng: 11Tháng: 11
2997/2005/QĐ-UBND V/v Ban hành bổ sung quy định việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế
“một cửa” tại Sở Xây dựng Bắc Kạn
2864/QĐ-UBND V/v Tạm thời cấm nuôi gia cầm, thuỷ cầm trong các vùng nội thị thị xã Bắc Kạn,
các thị trấn và hạn chế nuôi gia cầm, thuỷ cầm ở những vùng có nguy cơ cao về
dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2854/QĐ-UBND V/v Phê duyệt giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô trên các tuyến đường chưa
được phân cấp và bằng phương tiện vận tải khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2827/QĐ-UBND V/v Quy định tiêu chí xét tuyển và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức tỉnh
Bắc Kạn năm 2005
18/2005/CT-UBND V/v nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng