Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
3381/QĐ-UBND V/v Phân cấp thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3376/QĐ-UBND V/v Phê duyệt chế độ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
3333/2005/QĐ-UBND V/v Ban hành bảng giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
32/2005/NQ-HĐND Về chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động năm 2006


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng