Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Hide details for Tháng: 02Tháng: 02
277/2005/QĐ-UB V/v Sửa đổi Quyết định số 1511/2002/ QĐ-UB ngày 26/8/2002 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức Nhà nước được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
260/QĐ-UB V/v Phê duyệt hạn mức khai thác lâm sản năm 2005 của tỉnh Bắc Kạn
05/CT-UB V/v triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ năm 2005 trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
04/2005/CT-UB V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác quốc phòng quân sự địa phương năm
2005
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng