Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
490/2005/QĐ-UB V/v tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
457/QĐ-UB V/v Phê duyệt bổ sung cơ chế, chính sách phòng, chống dịch cúm gai cầm trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
451/QĐ-UB V/v bố trí chức danh và phụ cấp sinh hoạt phí cho Bí thư chi bộ, Trưởng thôn,
bản, tổ dân phố, Phó Chủ tịch UBMTTQ và Phó Chủ tịch các đoàn thể, Chủ tịch hội
người cao tuổi, Chủ tịch Hội chí thập đỏ, cán bộ lâm nghiệp ở xã, phường, thị
trấn và hỗ trợ cho cộng tác viên dân số ở thôn, bản, tổ dân phố
450/QĐ-UB V/v bố trí chức danh không chuyên trách và mức phụ cấp của Phó trưởng công an
xã, thị trấn theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ
435/2005/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế bảo đảm an toàn công trình lân cận và vệ sinh môi trường
trong quá trình xây dựng công trình mới
425/2005/QĐ-UB V/v Ban hành quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt
động của HĐND tỉnh và chi công tác xã hội của Lãnh đạo tỉnh
393/QĐ-UB V/v Quy định tạm thời mức trợ cước vận chuyển mặt hàng vật tư phân bón từ chân
hàng đến Trung tâm cụm xã các huyện, thị xã năm 2005
360/2005/QĐ-UB V/v Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục khai thác gỗ và lâm sản trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng