Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
907/2005/QĐ-UBND V/v Ban hành bổ sung giá các loại đất năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
900/2005/QĐ-UBND V/v Ban hành đơn giá một số công tác thực hiện các dịch vụ công ích đo thị tỉnh
Bắc Kạn
873/2005/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về thực hiện công tác thông báo, kiểm soát và quản lý giá
vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
827/2005/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản quý
I/2005
737/2005/QĐ-UB V/v Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy
724/QĐ-UB V/v Ban hành cơ chế xây dựng, quản lý quỹ khen thưởng của tỉnh Bắc Kạn từ nguồn
đóng góp của các Doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân
06/2005/CT-UB V/v thực hiện Bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong các Doanh nghiệp
thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng