Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
996/2005/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với hoạt động
khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số
29/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn
992/2005/QĐ-UB V/v Quy định mức chi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi
học sinh giỏi, thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh
931/QĐ-UB V/v Ban hành quy định chế độ chi trả nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận
bút cho tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1127/QĐ-UBND V/v Quy định tạm thời mức trợ cước vận chuyển mặt hàng dầu hoả thắp sáng, hàng
thu mua tiêu thụ sản phẩm, muối iốt năm 2005
10/2005/CT-UBND V/v Thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2005
09/2005/CT-UBND V/v triển khai kế hoạch đào tạo tin học cho cán bộ, công chức
08/2005/CT-UBND Về đấu tranh với tệ nạn số đề trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng