Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
1425/QĐ-UBND V/v Phê duyệt dự toán lắp đặt biển báo hiệu cho công tác dự báo cháy rừng thực
hiện năm 2005
1275/2005/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp huyện, thị, xã,
phường, thị trấn về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
1240/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá cước vận tải hàng hoá bằng xe ô tô
1214/QĐ-UBND V/v Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô
1155/QĐ-UBND V/v Phê duyệt nộidung và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng của tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng