Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
1629/QĐ-UBND V/v Quy định tạm thời mức thu phí chi bán gia súc tại chợ huyện Pác Nặm
1628/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 161/2004/QĐ-UB ngày 11/02/2004 của UBND tỉnh
về tổ chức thu phí theo Nghị quyết HĐND tỉnh
11/2005/CT-UBND V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2006
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2004Năm 2004


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng