Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
19/2005/NQ-HĐND Về việc quy định tạm thời chế độ hỗ trợ tiền ăn cho kỳ họp HĐND; hội nghị sơ
kết 6 tháng, tổng kết năm của UBND các cấp
18/2005/NQ-HĐND Về thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học theo Quyết định số
159/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1896/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện công chứng tại Phòng công
chứng tỉnh Bắc Kạn
1857/2005/QĐ-UBND V/v Cấp học bổng cho học sinh giỏi trường THPT chuyên và thưởng cho học sinh
giỏi quốc gia, học sinh đạt giải quốc tế, khu vực và giáo viên có học sinh giỏi
quốc gia, đạt giải quốc tế, khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1849/2005/QĐ-UBND V/v Ban hành bổ sung giá các loại đất năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1829/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ quy định về trình tự thủ tục khai thác gỗ và lâm sản trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 360/2005/QĐ-UBND ngày 11/3/2005
17/2005/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp
chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn
16/2005/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2004


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng