Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Hide details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
2304/2005/QĐ-UBND V/v Ban hành bổ sung giá đất ở năm 2005 trên địa bàn thị xã Bắc Kạn.
2255/2005/QĐ-UBND V/v Quy định tạm thời chế độ chi hỗ trợ tiền ăn cho kỳ họp HĐND; Hội nghị sơ
kết 6 tháng, tổng kết năm của UBND các cấp
2197/QĐ-UBND V/v Phân cấp quản lý và đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn tài trợ
của các tổ chức trong nước cho UBND huyện Na Rì
2144/QĐ-UBND V/v Ban hành Bản Quy định trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và cá nhân về đăng
ký quản lý hộ khẩu đối với người lao động
2097/2005/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định về trình tự thủ tục thực hiện các việc Hộ tịch, Lý lịch
tư pháp
2029/2005/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính
quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn
2028/2005/QĐ-UBND V/v Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng