Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Hide details for Năm 2004Năm 2004
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
06/QĐ-UB V/v Khen thưởng làng văn hoá, gia đình văn hoá xuất sắc cấp tỉnh năm 2003
03/2004/CT-UB V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn
tỉnh
01/2004/QĐ-UB V/v Ban hành giá chuẩn nhà ở xây dựng mới, vật kiến trúc riêng biệt, di chuyển
mồ mả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
01/2004/CT-UB V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Thống kê
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng