Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Hide details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Hide details for Tháng: 10Tháng: 10
2223/2004/QĐ-UB V/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của
Sở Kế hoạch và Đầu tư
2222/2004/QĐ-UB V/v Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
bộ máy của Sở Xây dựng
2212/2004/QĐ-UB V/v Ban hành đơn giá một số công tác nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước đô
thị tỉnh Bắc Kạn
2148/2004/QĐ-UB V/v Ban hành quy định mức chi ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân
sách 2004 - 2006
2039/2004/QĐ-UB V/v Sửa đổi, bổ sung bản quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, Thủ
trưởng các sở, ban, nghành và Trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh
về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Ban hành kèm theo Quyết định
số 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn)


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng