Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Hide details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Hide details for Tháng: 11Tháng: 11
2727/2004/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn lao động
tỉnh Bắc Kạn
2721/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc
Kạn
2658/2004/QĐ-UB V/v Áp dụng cơ chế “một cửa” tại UBND các xã, phường, thị trấn
2490/QĐ-UB V/v Bổ sung thêm suất trực phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng mùa khô


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng