Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Hide details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Hide details for Tháng: 02Tháng: 02
232/2004/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ
216/QĐ-UB V/v Phê duyệt hạn mức khai thác lâm sản năm 2004 của tỉnh Bắc Kạn
161/2004/QĐ-UB V/v Tổ chức thu phí theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
148/QĐ-UB V/v Phê duyệt phương án trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách
miền núi năm 2004
142/QĐ-UB V/v giao Quỹ ngày công huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2004
134/QĐ-UB V/v Phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho Uỷ ban nhân dân thị xã Bắc Kạn
129/QĐ-UB V/v Chuyển đường giao thông huyện thành đường tỉnh lộ
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng