Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Hide details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
388/2004/QĐ-UB V/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Chợ Mới đến năm 2004
359/QĐ-UB V/v Giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân dự bị động viên
năm 2004
350/2004/QĐ-UB V/v Ban hành bản quy định về hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài
sản tỉnh Bắc Kạn
339/QĐ-UB V/v Quy định chế độ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng