Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Hide details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
18/2004/NQ-HĐND Về thông qua điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung thị xã Bắc Kạn giai đoạn từ
năm 2004 đến 2020
17/2004/NQ-HĐND Về thông qua quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông
thôn tỉnh Bắc Kạn đến 2020
16/2004/NQ-HĐND Về việc quy định cụ thể thời gian gửi báo cáo, phương án phân bổ và quyết toán
ngân sách các cấp đến HĐND cùng cấp
15/2004/NQ-HĐND Về việc huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tranh tre dột
nát cho hộ nghèo của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2004 - 2005
1559/QĐ-UB V/v Quy định về số lượng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã,
phường, thị trấn
14/2004/NQ-HĐND Về việc trợ giá giống cây trồng, trợ cước vận chuyển phân bón hoá học năm 2005
1424/2004/QĐ-UB V/v Quy định chế độ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng