Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Hide details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
1873/2004/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản quý
III/2004
1831/2004/QĐ-UB V/v Ban hành Quy trình lập hồ sơ thiết kế - Dự toán các công trình: giao khoán
bảo vệ rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có tác động không trồng bổ
sung; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có tác động và trồng bổ sung cây lâm
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1672/2004/QĐ-UB V/v Ban hành quy định tuyển dụng công chức cấp xã
1671/2004/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về phân cấp và quản lý sử dụng cán bộ, công chức cấp xã
11/2004/CT-UB V/v tăng cường các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới
Show details for Tháng: 10Tháng: 10


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng